Pierre Coubertin
Pierre de Coubertin var grunnleggeren av de moderne olympiske leker, og utarbeidet det første olympiske charteret. Foto: 1911 - Comité International Olympique

Det Olympiske Charter

I forkant av OL på Lillehammer i 1994 oversatte LOOC deler av den Olympiske Charter til norsk. Versjonen du finner her er fra 1985.

Link til oppdatert versjon fra 2015 (hentet fra IOC sine sider)

Fundamentale prinsipper

1. Målet med den olympiske bevegelse er:

  • Å utvikle de fysiske og moralske kvaliteter som er grunnlaget for all idrett. 
  • Å bygge opp økt forståelse mellom mennesker og derved bidra til å skape en bedre og mer fredelig verden. 
  • Å spre de olympiske prinsipper til hele verden, for derved å skape internasjonal "goodwill". 
  • Å samle idrettsutøvere fra hele verden hvert fjerde år til den store idrettsfestivalen, De Olympiske Leker.

2. De Olympiske Leker utgjør Olympiadens Leker og De Olympiske Vinterleker.
I dette Charter benyttes uttrykket "Leker" for Olympiadens sommerleker og uttrykket "Vinterleker" for de  olympiske vinterleker. Uttrykket "Olympiade" benyttes for perioden på de fire etterfølgende årene etter Lekene.

Den første Olympiade i moderne tid fant sted i Athen i 1896, og de påfølgende Olympiader og Leker nummereres løpende fra dette år, selv om det har vært umulig å avvikle Lekene i løpet av hver Olympiade.

3. De Olympiske Leker finner sted hvert fjerde år. Her samles konkurrerende fra alle land til en rettferdig og lik konkurranse.
Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) skal sikre bredest mulig publikum til de Olympiske Leker. Ikke noe land eller person kan diskrimineres på grunn av rase, religion eller politikk.

4. IOC styrer den olympiske bevegelse og eier rettighetene til de Olympiske Leker.
IOC's konstitusjon og makt fremgår av nærværende regler og sideregler. Enhver person eller organisasjon som på en eller annen måte er med i den olympiske bevegelse, må akseptere IOC's suverenitet og er bundet av deres regler.

Æren av å holde Olympiske Leker er forbeholdt en by. Valget av by ligger ene og alene hos IOC. Søknaden om å arrangere de Olympiske Leker skal foretas av byens myndigheter med godkjennelse av den nasjonale olympiske komité (NOC), som må garantere at lekene blir organisert tilfredsstillende og i overensstemmelse med IOC's krav.

Skulle det være flere byer i samme land som søker om å arrangere de samme Olympiske Leker, er det NOC's ansvar å anbefale en av dem for IOC. NOC og den byen som blir valgt er gjensidig ansvarlig for alle de forpliktelser de har påtatt seg og har det hele og fulle økonomiske ansvaret for organiseringen av de Olympiske Lekene.

IOC står uten ansvar i denne forbindelse. IOC vil inngå en skriftelig avtale med den by som er valgt og landets NOC. Denne avtalen omhandler i detalj de forpliktelser byen og vedkommende NOC har påtatt seg.

5. Det holdes separate vinterleker som konsentrerer seg om vintersportskonkurranser. Dette er øvelser som holdes på snø eller is, og omtales som vinteridrett. Vinterlekene ararngeres samme kalederår som de Olympiske Leker.
De første vinterlekene ble holdt i 1924 i den åttende Olympiaden. fra dette år starter nummereringen av vinterlekene i den rekkefølge de ble avholdt. 
Uttrykket Olympiade blir ikke brukt i forbindelse med Vinterlekene.

6. Det olympiske flagg, det olympiske symbol og olympisk motto tilhører ene og alene IOC.
Det olympiske flagget har en helt hvit bakgrunn uten border. Midt på flagget er det 5 sammenhengende ringer (heretter kalt de olympiske ringer); blå, gul, sort grønn og rød, plassert i denne rekkefølgen fra venstre mot høyre. Den blå ringen er plassert høyt opp til venstre på flagget nærmest flaggstangen.

Flagget som ble presentert av Baron de Coubertin på kongressen i Paris i 1914 er standardmodellen. Det olympiske symbol består av de olympiske ringene alene, enten i en eller flere farger.

Det olympiske flagg og symbol symboliserer foreningen av de fem kontinenter og at idretts-utøvere fra hele verden kommer sammen i de Olympiske Leker for å konkurrere på likefot i en vennskapelig ånd. Dette var idealet som Baron de Coubertin talte for. Det olympiske motto "Citius, Altius, Fortius" uttrykker den olympiske bevegelsens målsetning.

Et olympisk emblem er kombinasjonen av de olympiske ringer sammen med et annet klart tegn eller symbol, hvor ringene skal være minst halvparten så brede og høye som det andre symbolet. Forholdet mellom ringer og symbol gjelder ikke for emblemer som allerede er godkjent. Den olympiske ild tennes i Olympia. Den olympiske ild, den olympiske fakkel og hele den olympiske seremoni tilhører IOC.

7. Kun personer som tilfredsstiller kravene i definisjonen, nedlagt i disse regler, kan delta i de Olympiske Leker.

8. Kun et lands statsborgere kan representere det landet ved deltakelse i konkurranser i de Olympiske Leker.
Unntak fra reglene finnes i forskriftene. I siste instans skal uoverensstemmelser avgjøres av IOC's styre. Uttrykket "land", hvor det enn måtte bli brukt i disse lovene, skal bety land, stat, område eller del av område, som av IOC er akseptert som et enestående rettssamfunn med en anerkjent NOC. (Se forskrift nr. 24)

9. Lekene er en konkurranse mellom enkeltpersoner og lag og ikke mellom land.

10. De Olympiske Leker er IOC's suverene eiendom, og IOC står som eier av alle rettigheter knyttet til organiseringen av lekene, utnyttelsen av verdier, overføringer av lekene og reproduksjon av alt relevant materiale, også knyttet til lekene.
IOC kan gi tillatelse til avvik fra sine ovennenvnte rettigheter eller lisensbruk knyttet til rettighetene. Ethvert overskudd fra avholdelsen skal benyttes til å fremme den olympiske bevegelse eller til utvikling av idrett.

(Oversatt til norsk av LOOC)